Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Göksun Meslek Yüksekokulu

https://yoksis.yok.gov.tr/anketmyo/anketgirismyo.zul) Üniversiteniz bünyesinde yer alan Meslek Yüksekokullarında görev yapan tüm akademik ve idari personel tarafından en geç 26 Ocak 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurulmasının sağlanması hususunda resmi yazı ektedir.

 

YUKARIDAKİ DUYURU MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ PERSONELE DUYURUSU YAPILARAK VERİLEN LİNKL ÜZERİNDEN ANKETİN DOLDURULMASI SAĞLANMALIDIR.


http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx)  adresinden öğrenebilirsiniz.

 

4) KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER (BİZZAT GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN)

1- ÖSYS sınav sonuç belgesi

2- Lise Diplomasının aslı veya diploma hazırlanmamışsa mezuniyet belgesinin aslı

3- Nüfus Cüzdan fotokopisi

4- 6 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında)

5- Öğrenim Ücretini yatırdığına dair belge

6-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

 

7- Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri MYO ve Göksun MYO İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI için;

Bu programa alınacak öğrencilerin, DEVLET HASTANELERİNDEN VEYA ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDEN, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

 

5) DERS KAYDI

Üniversitemize kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; birinci yarıyıl derslerine devam edebilmek için 28.08.2017 ile 08.09.2017 tarihleri arasında http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx  

linkinden ders kaydınızı yapmanız zorunludur. Ders Kaydı yapılmadığı takdirde derslere devam edemezsiniz. Takip eden yarıyılların ders kayıtları öğrenciler tarafından yapılacaktır. Öğrenim ücretini yatırmayan İkinci Öğretim öğrencilerinin ders kaydı yapılmayacaktır.

Ders kaydının yapılabilmesi için Öğrenci Bilgi Sistemine 

http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

adresinden girilerek ders kaydının tamamlanması gerekmektedir.

Kullanıcı Adı: ÖĞRENCİ NUMARASI

Şifre             : TC KİMLİK NO İLK 5 HANESİ

 

6) KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek öğrenciler de belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıt yaptırabileceklerdir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 ARALIK 2017 tarihine kadar yerleştikleri bölümün öğrenci işleri bürosuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2017-ÖSYS&39;ye başvurabilirler.),

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar

2017-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir. 

 

 8) ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN SAĞLIK RAPORU

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, d